இலங்கையில் இந்து சமயத்தில் நிலவூம் ஆண்தலைமைத்துவ சிந்தனைப் போக்குகள்.இலங்கையில்இ இந்து சமயத்தில் நிலவூம் ஆண்தலைமைத்துவ சிந்தனைப் போக்குகள்.இலங்கையில்இ இந்து சமயத்தில் நிலவூம் ஆண்தலைமைத்துவ சிந்தனைப் போக்குகள்.